Sáng 17/12, dưới sự chủ trì của Thường trực Ban bí thư Lê Hồng Anh, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại hội trường thảo luận về dự thảo Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 11; dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa 11; dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa 11 về xây dựng Đảng.

Đầu giờ chiều, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng điều hành phiên làm việc tại hội trường. Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh đã đọc tờ trình của Bộ Chính trị về thời gian, nội dung và chương trình Đại hội 12 của Đảng.

Tiếp đó, hội nghị đã nghe Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Tô Huy Rứa đọc tờ trình của Bộ Chính trị về dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng và Tờ trình của Bộ Chính trị về dự thảo Quy chế bầu cử tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng.

Sau đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại tổ thảo luận về các nội dung trên.

Theo Chinhphu.vn