Căn cứ vào kết luận tại cuộc họp ngày 12/4/2013 của HĐCS Sở GDCK Hà Nội, Sở GDCK Hà Nội công bố về việc thay đổi một số nội dung liên quan đến nguyên tắc tính chỉ số như sau:

Ngày 22/5/2013, Sở GDCK Hà Nội ban hành “Bộ Nguyên tắc Xây dựng và Quản lý Chỉ số giá cổ phiếu” theo Quyết định số 223/QĐ-SGDHN thay thế cho Bộ Nguyên tắc Xây dựng và Quản lý chỉ số HNX 30 đã ban hành theo Quyết định số 234/QĐ-SGDHN ngày 05/7/2012. Bộ nguyên tắc mới được ban hành nhằm quy định phương pháp luận chung nhất áp dụng cho tất cả các chỉ số giá do Sở GDCK Hà Nội xây dựng và quản lý. Các quy định chi tiết về các chỉ số khác nhau sẽ được quy định tại các Phụ lục tương ứng của Bộ nguyên tắc mới. Theo đó, các nội dung liên quan đến chỉ số HNX 30 sẽ được quy định tại Phụ lục 1 của Bộ nguyên tắc này.

Bộ nguyên tắc mới cũng điều chỉnh cách tính tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng của chỉ số HNX 30 và áp dụng đối với tất cả các chỉ số giá cổ phiếu do Sở GDCK Hà Nội xây dựng và quản lý. Cụ thể, thay vì loại bỏ toàn bộ phần nắm giữ của CĐNB và NCLQ, cách tính mới chỉ loại bỏ phần nắm giữ của các CĐNB và NCLQ nếu sở hữu từ 5% trở lên và bổ sung việc loại bỏ phần nắm giữ của các CĐL khỏi khối lượng cổ phiếu tự do chuyển nhượng.

Bộ nguyên tắc mới được áp dụng từ ngày 24/6/2013.

Bộ nguyên tắc