Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (VCG) công bố Nghị quyết ĐHCĐ bất thường họp hôm nay, ngày 13/9/2011.

Một trong những nội dung quan trọng là ĐHCĐ thông qua việc phát hành thêm 200 triệu cổ phiếu tăng vốn điều lệ thêm 2.000 tỷ đồng lên 5.000 tỷ đồng. Việc tăng vốn được thực hiện thông qua chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền.

Giá chào bán cổ phiếu: 10.000 đồng/CP

Tỷ lệ thực hiện quyền: 3:2 tức mỗi cổ đông sở hữu 3 quyền mua cổ phiếu tại sẽ được mua 2 cổ phiếu mới với giá bằng mệnh giá.

Thời điểm chào bán dự kiến là quý IV/2011 hoặc quý I/2012.

Vốn thu được từ đợt chào bán dự kiến là 2.000 tỷ đồng sẽ được dử dụng để:

+Bổ sung nguồn vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh

+Đầu tư thực hiện một số dự án như Dự án đầu tư xây dựng công trình cụm nhà ở hỗn hợp khu đô thị mới Đông Nam cầu Trần Thị Lý, thành phố Đà Nẵng; Dự án đầu tư Khu đô thị Tây Mỗ và chuẩn bị đầu tư một số dự án như nhà thu nhập thấp tại khu đô thị Bắc An Khánh, dự án khu liên cơ thành phố Hà Nội và dự án bất động sản đối ứng.

+ Tái cơ cấu nợ vay, cơ cấu lại nguồn vốn trung và dài hạn tăng quy mô hoạt động của tổng công ty.

ĐHCĐ cũng thông qua việc thay đổi mục đích sử dụng vốn trong đợt tăng vốn điều lệ từ 1.850 tỷ đồng lên 3.000 tỷ đồng như sau:

Số vốn chưa giải ngân là 132,66 tỷ đồng (bao gồm cả 705 triệu đồng thặng dư do bán cổ phần cổ đông hiện hữu từ chối mua cho nhà đầu tư khác) sẽ được công ty bổ sung vào vốn lưu động.Nghị quyết ĐHCĐ bất thường 2011

Lộc Anh